ТЕМАТИЧНИЙ КОНКУРС ПРОГРАМИ МАЛИХ ГРАНТІВ: ПРАВА ЛГБТ

Посольство США в Києві приймає від зареєстрованих українських неурядових організацій (НУО) пропозиції проектів, спрямованих на захист і подальший розвиток прав ЛГБТ в Україні.

Зміст запропонованих програм повинен мати на меті рішучий захист і подальший розвиток прав ЛГБТ або розбудову потенціалу українських НУО, націленого на захист і подальший розвиток прав ЛГБТ. Приклади проектів можуть містити перелічені нижче напрямки (але не обмежуватися ними): 

·         зусилля, спрямовані на забезпечення правового захисту ЛГБТ на місцевих, регіональних та державному рівнях, а також на гарантії дотримування цього правового захисту;

·         зусилля, спрямовані на вдосконалення антидискримінаційного законодавства;

·         опитування громадської думки для визначення того, де і яким чином суспільне сприйняття ЛГБТ може бути поліпшено;

·         подальший розвиток орієнтованих на втілення проекту місцевих, регіональних і державних мереж організацій та впливових осіб, дружньо налаштованих до ЛГБТ;

·         забезпечення правових і ознайомчих тренінгів для поліції та служби безпеки стосовно прав груп ЛГБТ на свободу висловлювання, свободу зборів і свободу волевиявлення;

·         Проведення кампаній з інформування громадськості серед певних груп населення щодо людських прав ЛГБТ, зокрема переклад інформації з питань, пов’язаних із ЛГБТ;

·         Надавання тренінгів щодо нових технологічних засобів, призначених для поширення інформації і встановлення зв’язку між представниками й організаціями спільноти ЛГБТ та іншими зацікавленими групами осіб;

·         Інші інноваційні спільні проекти, спрямовані на захист і подальший розвиток людських прав ЛГБТ в Україні. 

Особливо уважно розглядатимуться ті пропозиції, які включатимуть інноваційне співробітництво і нові зв’зки між організаціями. Настійно заохочується партнерство, яке включає організації, що раніше займалися захистом і розвитком людських прав ЛГБТ. У спільних поданнях має бути зазначено, яка саме партнерська організація керуватиме проектом і отримуватиме пряме фінансування.

Проектні пропозиції з прозначкою “LGBT Rights” (“Права ЛГБТ”) повинні бути одержані не пізніше як 23:59 (за українським часом) 7 серпня 2013 року.

Посольство США профінансує високоякісні й орієнтовані на результат проекти від НУО з усієї України. Тривалість програм може бути різною відповідно до пропозицій, але всю діяльність за проектом має бути завершено до 1 листопада 2014 року.

 

Хоча максимальний грант на один проект сягає 23 500 доларів, середній розмір наданих грантів коливатиметься між 5000 доларів і 15 000 доларів; усі гранти надаватимуться залежно від наявності коштів та з урахуванням інших потенційних змін.

 

Схвалені проекти буде профінансовано грантом Бюро з питань демократії, прав людини і праці Державного департаменту США.  

Претенденти на грант мають подавати проектні пропозиції, використовуючи аплікаційну форму й інструкції з розділу “Democracy and Small Grants Program” (“Програма демократичних і малих грантів”), розташованого на сайті http://ukraine.usembassy.gov/democracy-grants.html українською й англійською мовами. 

Мета програми

Програма малих грантів Бюро з питань демократії, прав людини і праці підтримує проекти, спрямовані на контроль за дотримуванням прав людини і сприяння їм у всьому світі. Це сфокусований, але гнучкий механізм, який надає стартовий капітал для втілення унікальних і самодостатніх проектів, особливо спрямованих на розвиток потенціалу і стабільності неурядових організацій. Відбір проектів відбувається відповідно до здатності претендента продемонструвати конкретні досягнення, які справили вплив на певну галузь чи громаду.

Основні вимоги Програми

·   Гранти можуть надаватися тільки українським НУО (неприбутковим та неурядовим організаціям), зареєстрованим відповідно до закону України. До складу НУО входять, зокрема, громадянські організації чи асоціації, доброчинні фундації, аналітичні центри та ін.

·   НУО та їхні члени не можуть представляти ні політичних партій, ні призначених чи обраних посадових осіб і не повинні бути пов’язані з ними.

·   Хоча максимальний грант на один проект сягає 23 500 доларів, середній розмір наданих грантів коливатиметься між 5000 доларів і 15 000 доларів.

·   Американські організації і представники чи організації та представники іншої, третьої країни не мають права подавати заявки на гранти.

·   Головну заявку на конкурс має бути подано водночас англійською та українською мовами.

·   Діяльність за проектом має бути завершено до 1 листопада 2014 року. Кошти, витрачені перед початком дії офіційного гранту, не повертаються.


PUBLIC AFFAIRS SECTION

EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA

 

Вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4, Київ, Україна 04112

 

Тел. 521-5044; факс: 521-5575

 

http://ukraine.usembassy.gov


U.S. DEPARTMENT OF STATE’S BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS AND LABOR SMALL GRANTS PROGRAM THEMATIC COMPETITION:  LGBT RIGHTS

The U.S. Embassy in Kyiv is accepting project proposals to protect and advance the rights of LGBT persons in Ukraine by registered Ukrainian non-governmental organizations (NGOs).

The content of any proposed programs should aim to protect and advance the rights of LGBT persons broadly, or to build capacity among Ukrainian NGOs to protect and advance LGBT rights.  Sample projects might include—but are not limited to—the following: 

·         efforts to ensure legal protections for LGBT persons at local, regional, and national levels, as well as the enforcement of those legal protections;

·         efforts to improve anti-discrimination legislation;

·         public opinion polling to identify where and how public perceptions of LGBT persons can be improved;

·         the creation or further development of project-oriented local, regional, and national networks of LGBT-friendly organizations and influential individuals;

·         providing legal and awareness training to police and security forces on the rights of LGBT groups to free speech, free assembly, and free expression;

·         conducting public awareness campaigns among designated demographic groups on the human rights of LGBT people, including translation of information about LGBT issues;

·         providing training on new technology tools to disseminate information and connect LGBT people and organizations with other stakeholders;

·         other innovative joint projects to protect and advance the human rights of LGBT persons in Ukraine. 

Extra consideration will be given to those applications that involve innovative collaboration and new connections between organizations. Partnerships that include organizations which have not previously conducted work on protecting and advancing the human rights of LGBT persons are strongly encouraged.  Partnership applications must indicate which partner organization will lead the project and receive direct funding.

Project proposals, marked “LGBT Rights” must be received no later than 11.59 pm (Ukraine time) on August 7, 2013.

The U.S. Embassy will fund high-quality and results-oriented projects from NGOs throughout Ukraine. The duration of programs may vary depending on the proposals, but all program activities must conclude prior to 01 November 2014.

 

Although the maximum funding available for a single grant is $23,500USD, the average amount of awarded grants is between $5,000USD and $15,000USD; all grants are subject to availability of funds and subject to other potential changes.

 

Approved projects will be funded by a grant from the U.S. Department of State’s Bureau of Democracy, Human Rights and Labor.  

Applicants should submit proposed projects using the application form and instructions for the “Democracy and Small Grants Program” available at http://ukraine.usembassy.gov/democracy-grants.html in Ukrainian and English

Program Purpose

The Democracy, Human Rights and Labor Small Grants Program supports projects to monitor and promote human rights worldwide. The program is a focused but flexible mechanism, which provides seed money for unique and sustainable projects, particularly projects that help develop the capacity and sustainability of non-governmental organizations. Selection of projects is based on the applicants' ability to demonstrate concrete achievements which can show an impact in a given field or community.

Major Program Requirements

·   Grants can only be given to Ukrainian NGOs (non-profit and non-governmental organizations) registered in accordance with Ukrainian law. NGOs include, but are not limited to civic organizations or associations, charitable foundations, and think tanks.

·   NGOs and their members cannot represent or be affiliated with a political party or appointed or elected officials.

·   Although the maximum funding available for a single grant is $23,500 USD, the average amount of awarded grants will be between $5,000 USD and $15,000 USD.

·   American or other third-country organizations and individuals are not eligible to apply for grants.

·   The General competition application must be submitted both in English and Ukrainian.

·   Project activities must be concluded before 01 November 2014. Costs incurred before the official grant period begins will not be reimbursed.

Наші партнери

Логотип 'Освітня ГО «ЛАД»'

Освітня ГО «ЛАД»